سردخانه جم سرد مشهد

مدیریت:جناب مهندس مهدی زاده غلام

آدرس: مشهد خیابان فردوسی

نوع همکاری: فروش باکس پالت آهنی، آیین نگهداری آلبالو