بیوگرافی

نام:رامین

نام خانوادگی:شاکری

تخصص: صنایع غذایی

سوابق تحصیلی: کارشناس ارشد صنایع غذایی(گرایش تکنولوژی های نوین).کارشناس صنایع غذایی(گرایش کنترل کیفیت)

سوابق اجرایی: مشاوره درجهت تاسیس و راه اندازی کارخانجات صنایع غذایی. مشاوره درجهت کاهش فساد مواد غذایی در صنایع بسته بندی مواد غذایی.مشاور و عامل اجرایی تاسیس سردخانه و انبار.مشاور و عامل اجرایی کاهش خطر فساد میوه و سبزی در سردخانه و انبار.مشاوره GMP وHACCP در سردخانه و انبار