گروه صنایع غذایی اسطوره

مدیریت: جناب مهندس سعید ناظر

آدرس: اصفهان، خیابان بسیج

زمینه همکاری: کنترل قارچ و مخمر در بسته بندی های آلبالو خشک

مشاوره در جهت تاسیس سردخانه بالای صفر نگهداری مواد اولیه و ثانویه