سردخانه بزرگ رازی

مدیریت:جناب مهندس حسین قاسمی

زمینه همکاری: تیمار ازن جهت کنترل قارچ انار