لیست مشتریان


آدرس: شهرک صنعتی رازی شهرضا  سردخانه دومداره تینا

سردخانه 6000تنی اباذر واقع در شهرستان اصفهان میباشد.همکاری مداوم با این شرکت از افتخارات بزرگ من است.آدرس :شهرضا.جنب میدان میوه و تره بار

سردخانه دو منظوره مواد غذایی.


آدرس: اصفهان، خیابان بسیج


آدرس: مشهد خیابان فردوسی