شناسایی و کنترل بیماری های فیزیولوژیکی و قارچی در میوه و سبزی

شناسایی بیماری ها فیزیولوژیکی و قارچی در میوه و سبزی هنگام ورود بار به سردخانه امری بسیار دشوار است و در اکثر موارد قابل تشخیص نمی

باشد.با این حال طی نگهداری به دلیل شرایط خاص سردخانه از لحاظ دما و رطوبت و سیرکولاسیون هوا، امکان بروز این عارضه ها بیشتر می گردد.لذا تشخیص این بیماری ها در سردخانه و علت یابی و درمان های آن از جمله مواردی است که می توانیم به سردخانه ها خدمات ارائه دهیم.