در پاره ای از مواقع سيب در اثر برخی از شرايط نامساعد محيطی مانند رطوبت زیاد، گردش هوای ناکافی و عدم پخش نور به همه جای درخت، لکه هاي کرکی به رنگ قهوه اي روي پوست ميوه ايجاد می گردد كه به آن زنگار گفته می شود. زنگار روي ظاهر ميوه تاثير منفی گذاشته و از قیمت آن در بازار می کاهد ولی لزوما آسیب خطرناک و قابل انتشار نیست. زنگار در مرحله اي رشد سريع سلولها بوجود می آيد. در اين دوره كه با استرس دمایی نيز همراه می باشد، بزرگ شدن سلولهاي هيپودرم زير پوست، به قابليت كش آمدن اپيدرم و كوتيکول پيشی می گيرد. در نتيجه درسطح ميوه ترکهاي ريزي ايجاد شده و سلولها بدون پوشش می مانند. سلولها براي محافظت خود شروع به توليد سلولهاي قهوه اي و چوب پنبه اي می كنند.


عوامل
شرايط محيطی: از ميان اين عوامل می توان به سرما( لزوما به معنی یخ زدگی نمی باشد)، هواي مرطوب و گردش هوای کم درباغ اشاره نمود. وقوع سرما و هواي مرطوب از مرحله ظهور تا۴ هفته پس از ريزش گلبرگ، در پيدايش زنگار موثر هستند.

 عوامل میکروبی: ويروسها، باكتريها و قارچها از جمله باكتري هاي یروینیا و سودوموناس به دلیل تولید هرمون و قارچ عامل سفيدک سطحی و برخی قارچها در ايجاد زنگار سيب نقش دارند .

 نوع سیب: بعضی از ارقام سيب به اين عارضه حساس بوده وبعضی ديگر نسبتا مقاوم می باشند. ارقامی كه پوست نازكتري دارند به اين عارضه حساستر هستند. حساس ترين رقم به زنگار رقم از بين ارقام تجاري مطرح گلدن دليشز، جاناتان و ارقامی مانند رد دليشز، هانی كريسپ وگلدن اسموتی مقاوم هستند.

 سموم و كود هاي شيميايی: سموم امولسيونی و سمومی كه داراي تركيباتی مانند مس، روي و كلسيم هستند در صورتيکه به صورت يکنواخت پخش نشده و سمپاش تنظيم نباشد، در ايجاد زنگار موثر هستند. مصرف بی رويه كودهاي نيتروزن و پتاسيم موجب افزايش عارضه زنگار خواهد شد. محلول پاشی با تركيبات كلسيم، روي و آهن با دز مصرفی بيشتر از حد مجاز ويا در شرايط نامناسب محيطی از جمله دماي بيشتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، موجب افزايش اين عارضه خواهند شد.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *