آرشیو برچسب ها : رنگ آوری انبه

بلوغ در زمان برداشت، یک عامل حیاتی برای عطرو طعم انبه است. انبه ای که به صورت نابالغ برداشت گردد به طور معمول مورد رضایت مصرف کنندگان نخواهند بود. یک انبه طی فرایند رسیدن خودبخودی در نهایت نرم تر می شود اما طعم و مزه بهبود نمی یابد و پذیرش مصرف کننده نیز بهبود نمی […]

نکات اساسی در خصوص رنگ آوری میوه با کنستانتره اتیکس: گاها طی رنگ آوری مشاهده می گردد کیفیت رنگ آوری، میزان خرابی، و مدت زمان رنگ آوری میوه متفاوت و متغیر می باشد که باعث سردرگمی متخصصین سردخانه و اظهار نارضایتی از دستگاه خود یا محلول کنستانتره  را دارند اولین نکته قابل بررسی ژنوتیپ میوه […]