آرشیو برچسب ها : انبه سبز

بلوغ در زمان برداشت، یک عامل حیاتی برای عطرو طعم انبه است. انبه ای که به صورت نابالغ برداشت گردد به طور معمول مورد رضایت مصرف کنندگان نخواهند بود. یک انبه طی فرایند رسیدن خودبخودی در نهایت نرم تر می شود اما طعم و مزه بهبود نمی یابد و پذیرش مصرف کننده نیز بهبود نمی […]